Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzeczenia

Procedura orzecznicza:

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

1. Wnioskodawca składa wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii w wersji papierowej ( lub elektronicznej począwszy od 1 stycznia 2019r).

2. Wnioskodawca do wniosku dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności (§6 ust. 3, 4):

a) opinie

b) zaświadczenia

c) wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich

d) dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego

e) poprzednio wydane orzeczenia lub opinie,

jeśli złożenie wniosku było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań dołącza się do wniosku, informując o tym wnioskodawcę,

jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (§6 ust 4),

jeżeli wniosek nie zawiera danych lub oświadczeń lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji albo dołączona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia/opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia/opinii przeprowadzają specjaliści poradni odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań do wydania zaświadczenia lekarskiego.

3. Do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego do wniosku wnioskodawca dołącza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza specjalistę lub podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

Zaświadczenie zawiera:

a) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola

b)rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola

4. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia można zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o jej wydania. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

w/w opinia zawiera:

1. informację :

a) o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

b) oraz możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach

2. informację o funkcjonowaniu dziecka w szkole, przedszkolu, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci:niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka

3. informację :

a) o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w szkole/przedszkolu,

b) formach udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c) okresie ich udzielania

d) oraz efektach podjętych działa i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka

5. W przypadku wydania orzeczenia lub opinii dotyczących dzieci z zaburzoną komunikacją werbalną należy uwzględnić ich możliwości komunikacyjne. W badaniach należy uwzględnić sposoby i środki komunikacji dostosowane do potrzeb tych dzieci, z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), którymi posługuje się dziecko, w tym testy niewerbalne.

6. W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

a) na wniosek przewodniczącego i za zgodą rodzica :

- nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem w przedszkole/szkole

- asystent nauczyciela lub osoba niebędąca nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy

- pomoc nauczyciele

- asystent edukacji romskiej

wyznaczeni przez ich dyrektora

b) na wniosek lub za zgodą rodzica – inne osoby w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inni specjaliści


Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie działania poradni.

Wyjątki:

- w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci

- w przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Terminy:

1. Orzeczenia i opinie wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (wniosek do pobrania w zakładce "Do pobrania")

2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Orzeczenia i opinie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub za pokwitowaniem, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

Orzeczenie lub opinię wydaje się w jednym egzemplarzu.