Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzeczenia

Procedura orzecznicza:

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

1. Wnioskodawca składa wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii w wersji papierowej ( lub elektronicznej począwszy od 1 stycznia 2019r).

2. Wnioskodawca do wniosku dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności (§6 ust. 3, 4):

a) opinie

b) zaświadczenia

c) wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich

d) dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego

e) poprzednio wydane orzeczenia lub opinie,

jeśli złożenie wniosku było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań dołącza się do wniosku, informując o tym wnioskodawcę,

jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (§6 ust 4),

jeżeli wniosek nie zawiera danych lub oświadczeń lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji albo dołączona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia/opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia/opinii przeprowadzają specjaliści poradni odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań do wydania zaświadczenia lekarskiego.

3. Do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego do wniosku wnioskodawca dołącza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza specjalistę lub podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

Zaświadczenie zawiera:

a) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola

b)rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola

4. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia można zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o jej wydania. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

w/w opinia zawiera:

1. informację :

a) o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

b) oraz możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach

2. informację o funkcjonowaniu dziecka w szkole, przedszkolu, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci:niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka

3. informację :

a) o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w szkole/przedszkolu,

b) formach udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c) okresie ich udzielania

d) oraz efektach podjętych działa i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka

5. W przypadku wydania orzeczenia lub opinii dotyczących dzieci z zaburzoną komunikacją werbalną należy uwzględnić ich możliwości komunikacyjne. W badaniach należy uwzględnić sposoby i środki komunikacji dostosowane do potrzeb tych dzieci, z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), którymi posługuje się dziecko, w tym testy niewerbalne.

6. W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

a) na wniosek przewodniczącego i za zgodą rodzica :

- nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem w przedszkole/szkole

- asystent nauczyciela lub osoba niebędąca nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy

- pomoc nauczyciele

- asystent edukacji romskiej

wyznaczeni przez ich dyrektora

b) na wniosek lub za zgodą rodzica – inne osoby w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inni specjaliści


Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie działania poradni.

Wyjątki:

- w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci

- w przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Terminy:

1. Orzeczenia i opinie wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (wniosek do pobrania w zakładce "Do pobrania")

2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Orzeczenia i opinie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub za pokwitowaniem, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

Orzeczenie lub opinię wydaje się w jednym egzemplarzu.